Có hiệu lực: ngày 17 tháng 9 năm 2022

Chính sách Bảo mật này ("Chính sách") áp dụng cho trang web Cashwagon.Online (“Trang web”). Nó cho người dùng (“bạn”) của Trang web và các dịch vụ mà Trang web cung cấp về thông tin được Trang web thu thập cũng như cách Trang web sử dụng và chia sẻ thông tin này.

Thông tin mà Cashwagon.Thông tin trực tuyến chúng tôi thu thập

Cashwagon.Online thu thập cả thông tin có thể nhận dạng một cá nhân cụ thể (“Thông tin nhận dạng cá nhân”) và thông tin ẩn danh không thể liên kết với một cá nhân cụ thể (“Thông tin nhận dạng phi cá nhân ”) từ hoặc về người dùng trang web của mình.

Personally Identifiable Information

Cashwagon.Online thu thập Thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn cung cấp thông tin đó thông qua việc sử dụng Trang web, chẳng hạn như bằng cách hoàn thành một hoặc nhiều giai đoạn đăng ký trực tuyến (“Đăng ký”) yêu cầu đề nghị cho vay từ người cho vay tham gia mạng lưới người cho vay của Cashwagon.Online (“Đối tác cho vay”) hoặc bằng cách gửi câu hỏi đến Cashwagon.Online qua Trang web. Các loại Thông tin nhận dạng cá nhân mà Cashwagon.Online thu thập bao gồm: tên, địa chỉ thực, số điện thoại, số an sinh xã hội, địa chỉ email, ngày sinh, số bằng lái xe và tiểu bang, thông tin về quyền sở hữu nhà, tình trạng công dân, thông tin việc làm, quân nhân tại ngũ thông tin, số tiền và tần suất séc thanh toán cũng như thông tin về tài khoản ngân hàng của bạn.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân

Các loại Thông tin không thể nhận dạng cá nhân mà Cashwagon.Online thu thập (trực tiếp, thông qua việc sử dụng “cookie” hoặc thông qua việc sử dụng hệ thống theo dõi của bên thứ ba) bao gồm: địa chỉ IP của máy tính đưa ra yêu cầu; loại trình duyệt và ngôn ngữ của bạn; thời gian truy cập; thông tin về các khu vực của trang web được truy cập bởi người dùng của trang web; thông tin về các liên kết mà người dùng có thể chọn để truy cập trên trang web. Địa chỉ IP thường không được liên kết với máy tính cá nhân của bạn mà với một cổng thông tin mà bạn đã truy cập Internet. Địa chỉ IP không được liên kết với Thông tin nhận dạng cá nhân. “Cookie” là một phần thông tin mà trang web gửi đến máy tính của bạn trong khi bạn đang xem trang web để ghi nhớ bạn là ai mà không nhận dạng cá nhân bạn.

Cashwagon.Online có thể chia sẻ Thông tin không thể nhận dạng cá nhân này với các nhà cung cấp của mình và các bên thứ ba khác nhằm mục đích thống kê trang web và phân tích xu hướng. Thông tin này không được liên kết với bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Thông tin do bên thứ ba thu thập

Cashwagon.Online có thể cho phép các bên thứ ba, bao gồm các đối tác quảng cáo và người cho vay cá nhân, hiển thị quảng cáo trên Trang web. Các công ty này có thể sử dụng các công nghệ theo dõi, bao gồm cookie, để thu thập thông tin về người dùng Trang web xem hoặc tương tác với các quảng cáo này. Cashwagon.Online không cung cấp Thông tin nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba này.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân

Cashwagon.Online sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp qua Trang web để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu; cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng; liên lạc với bạn qua email, thư bưu điện, điện thoại và/hoặc thiết bị di động (bao gồm cả thông qua dịch vụ nhắn tin ngắn hoặc "SMS") về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm từ CashwagonOnline, Đối tác cho vay, bên thứ ba cho vay khác, đối tác tiếp thị của Cashwagon.Online hoặc các bên thứ ba khác; hiển thị quảng cáo phù hợp với sở thích hoặc nền tảng của bạn; thực hiện dữ liệu và phân tích thống kê về việc sử dụng trang web; thực thi các điều khoản và điều kiện của Cashwagon.Online và thực hiện bất kỳ chức năng nào khác được mô tả cho bạn tại thời điểm Cashwagon.Online thu thập thông tin.

Cashwagon Online có thể xem xét và sử dụng thông tin tài chính cũng như số an sinh xã hội của bạn để kết nối bạn với Đối tác cho vay hoặc bên cho vay bên thứ ba khác mà Cashwagon Online có quan hệ kinh doanh. Cashwagon Online cũng có thể xem xét thông tin tài chính và số an sinh xã hội của bạn để xác minh danh tính của bạn và bảo vệ bạn khỏi các giao dịch gian lận có thể xảy ra.

Chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn

Cashwagon.Online có thể chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin tài khoản tài chính và số an sinh xã hội của bạn) với Đối tác cho vay và những người cho vay bên thứ ba khác mà Cashwagon.Online có quan hệ kinh doanh. Những người cho vay bên thứ ba này có thể sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn một khoản vay cá nhân hoặc để liên lạc với bạn về các đề nghị tiếp thị hoặc kinh doanh khác. Ngoài ra, Cashwagon.Online có thể chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn (bao gồm thông tin tài khoản tài chính và số an sinh xã hội) với các nhà tiếp thị bên thứ ba không liên kết và những người quản lý danh sách mà Cashwagon.Online có quan hệ kinh doanh.

Bất kỳ bên thứ ba nào mà Cashwagon.Online chia sẻ Thông tin Nhận dạng Cá nhân có thể có chính sách riêng mô tả cách họ sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn. Các chính sách đó sẽ chi phối việc sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin của bạn sau khi Cashwagon.Online đã chuyển hoặc chia sẻ thông tin đó với các bên thứ ba đó như được mô tả trong Chính sách này hoặc của Cashwagon.Online Điều khoản và Điều kiện.

Cashwagon.Online sẽ tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để đáp ứng trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu điều tra tương tự, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu hợp tác từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác; để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi; để bảo vệ chống lại khiếu nại pháp lý; hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật. Cashwagon.Online sẽ tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khi Cashwagon.Online tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận hoặc hành vi sai trái khác; để bảo vệ và bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty mẹ Cashwagon.Online, nhân viên, người dùng trang web của công ty hoặc những người khác; hoặc để thực thi Điều khoản và điều kiện hoặc các thỏa thuận hoặc chính sách khác.

Ngoài ra, Cashwagon.Online có thể chuyển Thông tin nhận dạng cá nhân cho một thực thể mua lại tất cả hoặc về cơ bản tất cả cổ phiếu hoặc tài sản của công ty mẹ.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

mạnh mẽ

Cashwagon.Online có thể cung cấp các liên kết hoặc tự động chuyển hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không hoạt động theo Chính sách này. Ví dụ: nếu bạn nhấp vào một quảng cáo được hiển thị trên trang web của chúng tôi, bạn có thể được đưa đến một trang web mà Cashwagon.Online không điều hành hoặc kiểm soát. Bạn nên xem lại các tuyên bố về quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của tất cả các trang web bên thứ ba mà bạn truy cập. Các trang web bên thứ ba này có thể yêu cầu và thu thập thông tin từ bạn một cách độc lập. Đôi khi, các trang web của bên thứ ba đó có thể cung cấp cho Cashwagon.Online thông tin về việc bạn sử dụng các trang web đó.

Thay đổi

Các chính sách, nội dung, thông tin, khuyến mãi, tiết lộ, tuyên bố từ chối trách nhiệm và các tính năng của Trang web có thể được sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật và/hoặc bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng và tuyệt đối của Cashwagon.Online. Các thay đổi đối với Chính sách này sẽ được đăng trên Trang web và Cashwagon.Online sẽ sửa đổi ngày "Có hiệu lực" ở đầu chính sách này. Bạn nên xem lại Chính sách này mỗi khi truy cập Trang web. Nếu Cashwagon.Online thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong cách thức thu thập, sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin cá nhân có thể ảnh hưởng đến bạn, Cashwagon.Online sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo nổi bật về các thay đổi trên trang web này.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web không dành cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi trưởng thành trong phạm vi quyền hạn của bạn sử dụng. Cashwagon.Online không cố ý thu thập Thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi.

Bảo mật

Cashwagon.Online đã đưa ra các biện pháp bảo mật vật lý, thủ tục và công nghệ để giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép và sử dụng không đúng cách thông tin mà Cashwagon.Online thu thập trực tuyến. Ví dụ: chỉ những nhân viên được ủy quyền và bên thứ ba được ủy quyền mới được phép truy cập Thông tin nhận dạng cá nhân và họ chỉ có thể làm như vậy cho các chức năng kinh doanh được phép. Không có trang web hoặc mạng Internet nào có thể hoàn toàn an toàn. Mặc dù Cashwagon.Online thực hiện các bước để bảo mật thông tin của bạn, Cashwagon.Online không đảm bảo và bạn không nên kỳ vọng rằng thông tin cá nhân, tìm kiếm hoặc thông tin liên lạc khác của bạn sẽ luôn được bảo mật.

Truy cập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn

Nếu bạn muốn xem xét và/hoặc yêu cầu thay đổi Thông tin nhận dạng cá nhân mà Cashwagon.Online đã thu thập về bạn thông qua việc bạn sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với Cashwagon.Online bằng cách viết thư hoặc gửi email đến các địa chỉ bên dưới.< br>

Liên hệ


Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc quan ngại về Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng viết thư cho chúng tôi hoặc nhấp vào bên dưới để liên hệ với chúng tôi.

Cashwagon.Online
Cashwagon Online is the trading name of Cashwagon Online Capital Ltd, a company incorporated in Grigori Afxentiou 42, Larnaca 6021, Cyprus (No.VR105039023)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.