Cashwagon Online (Pvt) Ltd ("Công ty") tiến hành kinh doanh cho vay và ứng trước tiền hoặc cấp tín dụng cho bất kỳ người nào. Công ty được thành lập tại Sri Lanka mang số đăng ký công ty VR105039023. Công ty tiếp tục cung cấp, quản lý và điều hành tại: https://cashwagon.online ("Trang web" hoặc "Nền tảng") cho người dùng. "CASHWAGON ONLINE" là thương hiệu của dịch vụ tài chính do Công ty phát triển và cung cấp và sẽ sử dụng thương hiệu này trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn thừa nhận hoàn toàn và vô điều kiện rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản và điều kiện”) bên dưới, cho dù bạn có phải là thành viên đã đăng ký của Trang web hay không.

1. Thành phần của Điều khoản & Điều kiện

Các Điều khoản & Điều kiện này cũng bao gồm các điều khoản bổ sung sau sẽ áp dụng cho:

(a) Chính sách quyền riêng tư và yêu cầu bảo vệ dữ liệu. Mọi thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm khác liên quan đến bất kỳ người dùng nào của Nền tảng sẽ được thu thập, lưu trữ và chuyển giao bằng các biện pháp bảo mật hợp lệ theo đúng luật pháp hiện hành của Cộng hòa Sri Lanka. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web và bằng cách cung cấp thông tin theo yêu cầu của Nền tảng, bạn đồng ý với việc tiết lộ đó;

(b) Các điều khoản và điều kiện của bên cho vay. Người dùng Nền tảng có ý định đóng vai trò là người cho vay sẽ phải chấp nhận thỏa thuận dịch vụ liên quan đến dịch vụ cho vay tiền trên Nền tảng và các điều khoản và điều kiện của người cho vay. Để tránh nghi ngờ, tất cả các văn bản và tài liệu như vậy sẽ có thể dễ dàng truy cập trên Trang web đối với những người dùng đó;

(c) Tài liệu của bên vay. Người dùng Nền tảng có ý định đóng vai người vay sẽ phải chấp nhận thỏa thuận cho vay thiết lập các quyền và nghĩa vụ giữa người cho vay và người vay cụ thể.

2. Thay đổi trong Điều khoản & Điều kiện

Các Điều khoản & Điều kiện có thể đơn phương thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo thêm. Bất kỳ và tất cả các thay đổi được thực hiện đều được công bố kịp thời trên Trang web sau thông báo bắt buộc của tất cả người dùng đã đăng ký của Nền tảng và sẽ có hiệu lực kể từ ngày được chỉ định trong phiên bản cập nhật của Điều khoản & Điều kiện và/hoặc thông báo đó, nếu có. Bất kỳ việc sử dụng nào nữa của Nền tảng sau khi xuất bản phiên bản cập nhật của Điều khoản & Điều kiện sẽ được coi là chấp nhận Điều khoản & Điều kiện.

3. Vùng phủ sóng

Trang web được thiết kế và hiểu là cung cấp các dịch vụ tài chính dựa trên công nghệ thông tin trong lãnh thổ của Cộng hòa Sri Lanka. Tuy nhiên, Trang web có thể truy cập và mở để sử dụng chung trên toàn thế giới, do đó, nội dung của Trang web không được điều chỉnh để sử dụng bên ngoài Cộng hòa Sri Lanka.

4. Đăng ký

Bằng cách hoàn thành đăng ký trong Nền tảng, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

(a) thông tin, tuyên bố, tài liệu, tuyên bố và bảo đảm được đưa ra, đưa ra hoặc được chứng minh bằng bất kỳ tài liệu nào được gửi trong Nền tảng là và sẽ tiếp tục đúng, chính xác và đúng đắn ở mọi khía cạnh và sẽ tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành mọi lúc;

(b) bạn có đủ năng lực pháp lý và thẩm quyền để bị ràng buộc bởi một hợp đồng (cá nhân phải từ 20 tuổi trở lên);

(c) trong trường hợp đóng vai trò là người vay, bạn là một cá nhân có quốc tịch Sri Lanka và cư trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Sri Lanka;

(d) trong trường hợp đóng vai trò là người cho vay, chỉ tiền của chính họ sẽ được sử dụng để cung cấp các khoản vay trong Nền tảng theo Điều khoản & Điều kiện và các điều khoản và điều kiện của người cho vay’; và

(e) thông báo nhanh chóng sẽ được gửi tới Nền tảng trong trường hợp thay đổi một trong các chi tiết sau: địa chỉ cư trú, số điện thoại và email.

Nền tảng bảo lưu quyền từ chối đơn đăng ký với tư cách là bên cho vay hoặc bên vay mà không có bất kỳ lý do nào.

Chính sách bảo mật được tiết lộ trên Trang web phải được chấp nhận để hoàn tất đăng ký trong Nền tảng. Chính sách quyền riêng tư quy định các chính sách của Nền tảng về quyền riêng tư liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý, tiết lộ và bảo mật thông tin của người dùng khi bạn sử dụng Trang web. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm được xử lý thông qua Trang web.

5. Sử dụng Trang web

Việc sử dụng Trang web yêu cầu truy cập internet ổn định và liên tục, đồng thời cũng có thể yêu cầu cập nhật phần cứng hoặc phần mềm định kỳ. Bất kỳ và tất cả các khoản phí và lệ phí (bao gồm phí viễn thông, dữ liệu, v.v.) phải trả liên quan đến việc sử dụng Trang web sẽ do người dùng chịu.

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đang hành động nhân danh chính mình và vì lợi ích của mình. Nếu bạn đang sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng Trang web thay mặt hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào (người thụ hưởng), bạn phải ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.

Trang web chỉ có thể được sử dụng cho một mục đích giới hạn được nêu ở đây. Trang web có thể không được sử dụng cho các mục đích sau:

(a) mục đích bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp;

(b) thu thập và/hoặc đánh cắp dữ liệu từ Trang web, bao gồm, ngoài những điều khác, dữ liệu cá nhân của những người dùng khác của Trang web;

(c) ảnh hưởng đến hiệu suất của Trang web dưới bất kỳ hình thức nào;

(d) làm gián đoạn hoạt động của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng mã hoặc phần mềm đặc biệt để thao tác hoặc thay đổi các chức năng có sẵn trên Trang web; và

(e) bất kỳ hành vi nào khác có thể gây hại cho cơ sở hạ tầng của Trang web và các tiện ích của nó.

Giờ hoạt động của Trang web có thể thay đổi sau các công việc bảo trì bắt buộc mà tất cả người dùng sẽ được thông báo trước.

Bất kỳ và tất cả các hướng dẫn nhận được từ tài khoản của người dùng đã đăng ký đều được coi là chính xác và đúng đắn. Tuy nhiên, Nền tảng có toàn quyền quyết định đình chỉ hoạt động trên tài khoản của bạn nếu các hướng dẫn đó không hoàn toàn rõ ràng, thiếu thông tin cần thiết, danh tính của bạn có thể không được xác định, có cơ sở được coi là có tính chất bất hợp pháp hoặc nếu tài khoản dự kiến sẽ bị xâm phạm.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Công ty sở hữu hoặc được cấp phép hợp lệ để sử dụng, nếu có, tất cả các quyền sao chép trí tuệ trên Trang web, nội dung và tất cả các ấn phẩm trên đó.

Mọi hoạt động sử dụng Trang web hoặc đăng ký trên đó có thể không được coi là bất kỳ cơ sở pháp lý nào để chuyển giao bất kỳ loại quyền sở hữu trí tuệ hoặc giấy phép nào. Bất kể các mục đích, tất cả nhãn hiệu, tên và nội dung hình ảnh và văn bản chỉ có thể được sử dụng sau khi có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

Công ty bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ hành động pháp lý và biện pháp khắc phục cần thiết nào liên quan đến bất kỳ vi phạm nào trong phần này.

7. Nội dung

Nếu bạn sử dụng các tính năng của chúng tôi để cho phép bạn tải bất kỳ nội dung nào lên Trang web, thì bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đó và theo đây, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã thu thập bất kỳ và tất cả sự đồng ý, quyền cần thiết để tiết lộ thông tin đó (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với dữ liệu cá nhân và thông tin chi tiết của bất kỳ bên thứ ba nào do bạn chỉ định).

Công ty bảo lưu toàn quyền và tuyệt đối quyền xóa mọi thông tin, tài liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác được tải lên thông qua Nền tảng nếu thông tin, tài liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác vi phạm các Điều khoản & Điều kiện này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào khác hoặc có thể vi phạm hoặc thỏa hiệp các quyền và nghĩa vụ của bất kỳ bên thứ ba nào. Những thông tin, tài liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác sẽ không:

(a) chứa nội dung phỉ báng, phân biệt đối xử hoặc xúc phạm;

(b) chứa các phát ngôn kích động thù địch, nội dung khiêu dâm hoặc tống tiền/đe dọa, cờ bạc, bạo lực hoặc lạm dụng ma tuý, chất hướng thần hoặc các chất gây nghiện khác hoặc khuyến khích công chúng thực hiện bạo lực hoặc các hành vi trái pháp luật khác;

(c) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bất kỳ bên nào;

(d) có xu hướng lừa dối người khác hoặc sử dụng như một mặt nạ để trở thành người khác hoặc để mô tả danh tính của bạn hoặc đơn vị liên kết của bạn với bất kỳ ai thông qua bất hợp pháp;

(e) tạo ấn tượng rằng nội dung có nguồn gốc từ Công ty (liên quan đến nội dung không phải từ Công ty); hoặc

(f) vi phạm nghĩa vụ pháp lý của bất kỳ bên thứ ba nào, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ bảo mật.

Bằng cách tải bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào lên Trang web, bạn trao quyền sử dụng, sao chép, lưu, xuất bản, định hình lại và phân phối nội dung đã tải lên cho bên thứ ba để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi nhằm phục vụ bạn với tư cách là một công nghệ thông tin kỹ thuật số -dựa trên nền tảng. Bạn có quyền rút lại các tài liệu hoặc nội dung đã tải lên bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bất kỳ quyền nào mà bạn đã cấp cho chúng tôi như đã đề cập ở trên sẽ vẫn có hiệu lực sau khi rút lại trừ khi có yêu cầu cụ thể khác.

8. Giới hạn trách nhiệm

Công ty cung cấp, quản lý và vận hành Nền tảng giữa những người dùng đã đăng ký. Mối quan hệ cho vay giữa bên cho vay và bên đi vay được quy định trong các hợp đồng vay tương ứng do các bên ký kết. Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho các nhu cầu và khiếu nại của từng người dùng đã đăng ký.

Công ty có thể không cung cấp bất kỳ bảo đảm hoặc bảo mật nào đối với bất kỳ khoản tiền nào có thể thu được bằng cách sử dụng Nền tảng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào của bất kỳ người dùng đã đăng ký nào khi sử dụng Nền tảng.

Trong trường hợp vi phạm bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào nêu trên, Công ty sẽ được bồi thường trong mọi trường hợp.

Trang web có thể chứa lỗi chính tả, lỗi hoặc thiếu sót và theo đây, bạn đồng ý miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến lỗi chính tả, lỗi hoặc thiếu sót.

9. Đền bù

Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Nền tảng, theo đây, bạn đồng ý trong phạm vi pháp luật cho phép bồi thường và miễn trừ cho chúng tôi, giám đốc, người quản lý, cán bộ, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, người được chuyển nhượng của bất kỳ khiếu nại nào phát sinh do bạn vi phạm trên các Điều khoản & Điều kiện này hoặc việc bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp trong Nền tảng hoặc do hành động của chúng tôi như một phần trong cuộc điều tra của chúng tôi về việc bạn bị cáo buộc vi phạm các Điều khoản & Điều kiện này hoặc do kết quả của các phát hiện hoặc quyết định của kết quả điều tra.

10. Chấm dứt

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty có toàn quyền quyết định xóa tài khoản của bạn được duy trì trong Nền tảng, hạn chế quyền truy cập của bạn vào đó và chấm dứt mọi quan hệ với bạn khi xảy ra bất kỳ sự tin tưởng hợp lý nào về việc vi phạm Điều khoản & Điều kiện.

Bạn có thể chấm dứt Điều khoản & Điều kiện bằng cách thông báo trước bằng văn bản cho chúng tôi 7 (bảy) ngày làm việc trước khi chấm dứt với điều kiện là bạn không có khoản nợ chưa thanh toán (nếu bạn là người đi vay) hoặc khoản phải thu chưa thanh toán (nếu bạn là người cho vay ). Đặc biệt đối với người cho vay, tại thời điểm chấm dứt, số tiền cho vay mà bạn đã cung cấp sẽ được trả lại theo luật và quy định hiện hành. Sau khi chấm dứt Điều khoản & Điều kiện, Công ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ quyền truy cập nào vào thông tin liên quan đến các hoạt động trước đó trong Nền tảng.

11. Truyền thông và tài liệu điện tử

Bằng cách đăng ký với tư cách là người cho vay hoặc người vay, bạn đồng ý rằng tất cả thông tin liên lạc giữa bạn và Công ty liên quan đến các dịch vụ được cung cấp thông qua Nền tảng sẽ được thực hiện với các địa chỉ liên hệ chi tiết liên hệ của bạn được chỉ định khi đăng ký với tư cách là người dùng. Công ty có quyền xác định cách thức liên lạc phù hợp nhất. Công ty cũng có thể liên lạc với bạn bằng cách thực hiện một số ấn phẩm nhất định trên Nền tảng.

Bạn đồng ý chấp nhận tất cả các tài liệu, thông báo và thỏa thuận được gửi bằng các kênh điện tử thông qua Nền tảng và thừa nhận rằng việc gửi đó sẽ được coi là hợp lệ và có hiệu lực pháp lý giống như việc gửi thực tế. Tất cả các thỏa thuận, tài liệu, thông báo và thỏa thuận được gửi bằng các kênh điện tử thông qua Nền tảng đều được thực hiện bằng điện tử hoặc bằng chữ ký số và có cùng hiệu lực pháp lý. Bất kỳ sự chấp thuận nào mà bạn đã cung cấp dưới dạng điện tử đều có giá trị pháp lý ràng buộc bạn với tư cách là người dùng dịch vụ.

12. Tiếp thị

Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web và bằng cách cung cấp thông tin theo yêu cầu của Nền tảng, bạn thể hiện sự đồng ý hoàn toàn của mình để nhận nội dung tiếp thị từ Công ty qua email, tin nhắn văn bản, cuộc gọi, ứng dụng di động hoặc các kênh liên lạc khác. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

13. Sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác

Trang web sử dụng công nghệ cookie HTTP. Cookies là một tệp thông tin nhỏ được ghi và lưu trữ trong thiết bị điện tử của bạn bởi Trang web mà bạn đã truy cập, vì vậy Trang web có thể nhận dạng bạn cho những lần truy cập tiếp theo. Cookie được sử dụng cho một số việc, chẳng hạn như để lưu trữ tùy chọn của bạn, chẳng hạn như để chọn ngôn ngữ, vì vậy bạn không cần phải điền cùng một thông tin mỗi khi truy cập Trang web, để biết kiểu truy cập của bạn, để cải thiện hiệu suất của Trang web và để đánh giá hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi

Bạn có thể sắp xếp để chặn hoặc không bật cookie hoặc công nghệ tương tự khác bằng cách thực hiện các sắp xếp phù hợp trong thiết bị điện tử hoặc trình duyệt của mình.

14. Liên kết trang web của bên thứ ba

Đôi khi, Trang web có thể chứa các liên kết trên Trang web của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào của các Trang web khác đó và có thể không đảm bảo việc bảo vệ và bảo mật thông tin của bạn mà bạn cung cấp trên các Trang web khác đó.

15. Khác

Bạn không thể chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản & Điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Công ty có thể chuyển các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản & Điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không cần sự đồng ý của bạn.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản & Điều kiện trở nên vô hiệu, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác trong Điều khoản & Điều kiện.

Việc chuyển nhượng nghĩa vụ theo Điều khoản & Điều kiện chỉ có thể được thực hiện bằng văn bản, rõ ràng và có chữ ký của bên liên quan.

Các Điều khoản & Điều kiện này không có bất kỳ điều khoản nào có thể được coi là hoặc cấu thành quan hệ đối tác hoặc liên doanh giữa bạn và Công ty.

Điều khoản & Điều kiện áp dụng bất kể bạn truy cập vào Nền tảng bằng cách nào (bao gồm cả truy cập thông qua Trang web hoặc ứng dụng di động).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản & Điều kiện, vui lòng liên hệ:

Dịch vụ khách hàng Cashwagon Online(Pvt) Ltd, Sri Lanka

Grigori Afxentiou 42, Larnaca 6021, Síp

Điện thoại: +94 117-###-###

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giờ hành chính: Thứ Hai đến Chủ nhật, 8:00 sáng đến 8 giờ tối.

16. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Các Điều khoản & Điều kiện và các vấn đề được điều chỉnh trong đó sẽ tuân theo luật pháp của Cộng hòa Sri Lanka.

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản & Điều kiện, các vấn đề được điều chỉnh trong đó sẽ được giải quyết riêng bằng trọng tài.